2024. július 14. vasárnap - Őrs, Stella napja van - holnap Henrik, Roland napja lesz.


 

Naprakészség TIOK– kompetenciafejlesztés az egyházi iskolákban
HEFOP/2004/3.1.2

A pályázati program célkitűzése

Az egész életen át tartó tanulás elterjesztése biztosítja a tudásalapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. Ehhez szükséges az iskolarendszernek a „kompetencia-alapú” nevelés, oktatás és képzés irányába való fejlesztése. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és -készségek, továbbá kulcskompetenciák köre, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei.
A pályázat azoknak a közoktatási intézményeknek (óvodáknak, általános iskoláknak, szakiskoláknak, szakközépiskoláknak, gimnáziumoknak), non-profit pedagógiai szakmai-szolgáltató intézményeknek, és az intézmények fenntartóinak szól, amelyek vállalkoznak arra, hogy befogadják, adaptálják és elterjesztik a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit. Az egész életen át tartó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességeknek, készségeknek és kompetenciáknak a fejlesztéséhez szükséges oktatási programcsomagokat központi program keretében (a továbbiakban: központi program) a SULINOVA Kht. készíti el, amellyel együttműködve kell a konzorciális formában működő Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központoknak (TIOK) a kifejlesztett programcsomagokat kipróbálni, bevezetni intézményeikben.
 
A pályázat keretében elvégzendő tevékenységek

• a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok kipróbálásában való részvétel;

• a program tartalmának, eszközrendszerének és módszertanának írásos értékelése,

• a programok diagnosztikus mérési eszköztárának tesztelése (mérések elvégzése a tanított csoportokban, eredmények feldolgozása és értékelése, a mérőeszközök használhatóságának írásos minősítése),

• a kompetenciaterületekhez tartozó oktatási programcsomagok testre szabása, a helyi pedagógiai programba történő beépítése, helyi curriculum és tananyag kidolgozása,

• tanulói, szülői, pedagógusi visszacsatolás,

• a nyelvi képzés és más kompetenciaterületek közötti kapcsolatrendszer vizsgálata, esetleg módszertani kísérlet,

• a különböző intézmények és intézménytípusok közötti horizontális és vertikális kapcsolatrendszer kiépítése,

• a különböző iskolák közötti átjárhatóság és/vagy az iskolai szintek közötti átmenet biztosítása, különös tekintettel a középiskola nyelvi előkészítő évfolyamára,

• tanuló-követő adminisztrációs rendszer, az intézmények pedagógiai eredményeit tükröző vezetői információs rendszer, valamint digitális tananyagfejlesztő informatikai rendszer tesztelése, bevezetése és működtetése,

• a minőségfejlesztési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása,

• továbbképzési elemek tesztelése, kipróbálása, megvalósítása,

• a projekt megvalósulása során a jó gyakorlatok gyűjtése és a projekt zárásával annak írásos formában történő összefoglalása,

A központi program keretében készülnek el a különböző kompetenciaterületekre vonatkozó oktatási programcsomagok. Ezek a moduláris felépítésű tananyagokat, a metodikát, a diagnosztikus mérési eljárást, minőségfejlesztési eljárásokat, a tanár továbbképzési programokat, a hagyományos és digitális taneszközöket is tartalmazni fogják, amelyeket térítésmentesen a pályázó konzorciumok rendelkezésére bocsát a programcsomagokat kidolgozó SULINOVA Kht.

A Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központoknak kötelező és választható programelemeket kell megvalósítaniuk:

·    Minden iskolának kötelező a szövegértési és szövegalkotási, a matematikai-logikai és az életpálya-építési kompetenciaterületek választása.
·    Középfokon kötelező továbbá legalább az egyik idegen nyelvi és az IKT kompetenciaterület választása is.
·    Az óvodák Óvodai programcsomagra pályázhatnak. Ezen a tematikán belül az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motivációs, játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységekhez kapnak felkészítő programokat.
·    További kompetenciaterületek szabadon választhatók. Előnyt élveznek azok a konzorciumok, amelyek kötelezőn felüli kompetenciaterületet is választanak.

A konzorciumunk által elnyert támogatási összeg
·    150 millió forint.
·    A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
·    Önerő: nincs
·    Konzorcium-vezető intézmény: Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
·    A konzorcium vezetőjének feladatai között szerepel, hogy a projekt teljes időtartama alatt ellátja a konzorcium adminisztrációs és pénzügyi tevékenységeit, továbbá szakmai tanácsadási szolgáltatást kell biztosítania a tagok munkájához. A projekt megvalósulása során a jó gyakorlatok gyűjtése szintén feladata..
A kialakított konzorcium


Összefoglaló táblázat a kompetencia fejlesztésbe bevont évfolyamok iskolánkénti és kompetenciánkénti megoszlásáról
Intézmény    iskolafok    óvoda    szövegértés    matematika    életpálya    szociális    IKT    idegenny.    résztvevők       
Karolina Óvoda, Ált. Isk. és Gimn.    óvoda, ált.isk.    2 cs.    1., 5. oszt.    1., 5. oszt.    1., 5., 7.o.    1., 5., 7. o.              11 pedagógus, 180 diák      
Savio Szt. Domonkos Ált. Isk. Iskola    ált. iskola         1., 2.oszt.    1., 5.oszt.    1., 2., 5. o.    5., 7. oszt.              6 pedagógus, 80 diák      
Svetits Iskola    ált. iskola         1. oszt.    2. oszt.    5. oszt.    5. oszt.              8 pedagógus, 100 diák      
Szt. István Ált. Isk. és Gimn.    ált. iskola         5. oszt.    7. oszt.    5. oszt.    5., 7., oszt.         5. oszt.    9 pedagógus,  70 diák      
Kecskeméti Piarista Ált. Isk.    ált. iskola         5., 7. oszt.    2., 5., 7. o.    2., 5., 7. o.    1., oszt.              9 pedagógus,  100 diák      
Gödi Piarista Szakiskola    szakképző         9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    11 pedagógus,  120 diák      
Váci Piarista Gimnázium    gimn.         9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9 pedagógus,  30 diák      
Dugonics András Piarista Szakközépisk.    szakközép-iskola.         7., 9. oszt.     9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    9. oszt.    7., 9. oszt.    10 pedagógus,  90 diák      
KPSZTI    ped. int.                                       9 pedagógus     

A Naprakészség TIOK projektről
A projekt célja, a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ (TIOK) létrehozása az egyházi iskolák körében. A projekt célja a központilag kifejlesztett oktatási programcsomagok bevezetése, helyi pedagógiai sajátosságainkhoz és környezetünk igényeihez igazítása, tesztelése, valamint a szerzett tapasztalatok értékelése az oktatási programcsomagok korrigálása és akkreditációja érdekében. Konzorciumunk megfelelő szakmai humánerőforrást biztosít a pályázati kiírásnak megfelelő célok megvalósítására.
E projekt után vállaljuk az új szemléletmód terjesztését más intézmények felé mentori, szakértői tevékenységen keresztül újabb pályázat keretében.
A projekt maximálisan eleget kíván tenni a középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiában, illetve a pályázati kiírásban prioritást élvező horizontális szempontoknak (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés).
A projekt során kialakított „virtuális iskola” pedagógusok, szülők, diákok, intézményvezetők szemléletmódjának megújulását célozza az új típusú tanulási-tanítási folyamat bevezetésével.


Általános cél:

A kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés széleskörű elterjesztésének és fejlesztésének elősegítése az egész életen át tartó tanulásra, ami növeli a tanulók esélyeit az iskolatípusok közti átmenet során, valamint munka-erőpiaci érvényesülésben.
·    A kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés módszereinek elterjesztésével a tanuló ifjúság egész életen át tartó tanulásra való felkészítése.
·    Versenyképes tudás biztosítása a társadalom különböző rétegeiből, csoportjaiból érkező gyermekek számára, esélyegyenlőség biztosítása.
·    A kompetencia-alapú képzésben résztvevőknek emelkedjen az iskolázottsági színvonala, ezáltal a munkaerőpiaci esélye.

Konkrét célok:

·    A 3.1.1 intézkedésben megjelölt 6÷1 kompetencia területet átfogó programcsomagok adaptálása: tesztelés, mérés, értékelés, igazítás a pedagógiai programhoz, elterjesztés, adatszolgáltatás.
·    A programcsomagok bevezetésének megvalósításához szükséges tanári ismeretek, készségek elsajátítása és alkalmazása.
·    10 egyházi közoktatási intézményben a partneri együttműködési struktúra működtetése a program megvalósítására és tapasztalatainak terjesztésére.
·    Az intézmények infrastruktúrájának fejlesztése az oktatás színvonalának és a kommunikáció hatékonyságának érdekében.
·    A pedagógia szemlélet, módszertani sokszínűség fejlesztése minden konzorciumi intézményben az eredményes adaptálás és az eredményes fejlesztő tevékenység érdekében.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoportok:

A programleírásban megfogalmazott tanár-továbbképzési jelleg okán az első célcsoport a programadaptációban résztvevő pedagógusok köre (mindhárom intézménytípusban). A résztvevők tervezett létszáma 10 intézményben kb. 100 fő.
·    A projekt során a pedagógusok attitűdjének átalakulása, módszertani repertoárjának kiszélesedése, a szakmai innovációban való aktív részvétel lesz az alapja a humán-erőforrás fejlesztésének.
A projekt másik közvetlen célcsoportja 9 egyházi oktatási intézményben tanuló diákok köre, akik a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésében, adaptálásában és értékelésében aktív közreműködők, és pedagógiai értelemben kedvezményezettek lesznek.
A kompetenciafejlesztésen alapuló tanítási-tanulási folyamatokban való részvételük a későbbiekben növeli munkaerőpiaci esélyeiket, mivel megszerzik az egész életen át tartó tanulás képességét.

A konzorciumunkban
·    1 óvodában összesen 2 tanulócsoport (kb. 50 fő), a
·    4 általános iskolában összesen 18 tanulócsoport (kb. 430fő), a
·    3 középiskolában pedig összesen 9 tanulócsoport (kb. 240 fő)
részvételét tervezzük a projektmegvalósításban való részvételre (összesen kb. 720 tanuló).
Közvetett célcsoportok:
·    A programban résztvevő tanulók szüleit is célcsoportnak tekintjük a projekt sikeres megvalósításában, feléjük folyamatos tájékoztatással, visszajelzések kérésével fordulunk majd.
·    Az intézményvezetők, valamint közvetett módon a fenntartók nagyfokú együttműködési készsége alapvető az általunk kialakítandó „virtuális iskola” hatékony működéséhez.
·    a program kiterjesztése és disszeminációja során bekapcsolódó intézmények (tanulóik, tanáraik, intézményvezetők, szülők).
·    Egyéb partnereink: pl. roma kisebbségi önkormányzat.

Hosszú távú eredmények

A projektet hosszú távú fejlesztés kezdeteként értelmezzük. Elindítunk egy olyan humánerőforrás fejlesztést, amely érzékenyen fog reagálni a térség munkaerőpiaci gyengeségeire. A konzorciumi mellékletekben található helyzetelemzés SWOT elemzésében megfogalmazott gyengeségek megoldása, felszámolása, illetve a lehetőségek kiaknázása jelentkezik hosszú távú hatásként. A rövid és hosszú távú eredmények több szinten jelentkeznek.