2020. október 29. csütörtök - Nárcisz napja van - holnap Alfonz napja lesz.

NEK banner altalanos negyzetes 300x250px ROL

SAVIO Tehetsegpont

okoiskola logo

hatartalanul logo 300px

SAVIO HIRDETES 300x300px Ado 1sz ROL

SAVIO HIRDETES 300x200px 112 es europai segelyhivo ROLAz intézmény bemutatása

Az intézmény neve: Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
OM azonosítója: 028269
Típusa: többcélú egyházi intézmény (közös igazgatású köznevelési intézmény, óvoda, általános iskola)
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.
Elérhetőségek:
Telefon/fax: 66/323-524
Mobil titkárság: 20/220-9223, Mobil gazdasági iroda: 20/612-1564
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telephelyei, ellátott feladatok, gyermek/tanulók/pedagógusok száma, 2016. október 1-jei állapot szerint:

Sorszám
Neve Címe Ellátott feladat Létszám Pedagógus létszám

 1.

Békéscsabai székhely 5600 Békéscsaba Szarvasi út 31. Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály 164 tanuló 17 fő 5 óraadó
 2. Telekgerendási iskola 5675 Telekgerendás,
Ady u. 10.
Általános iskolai nevelés- oktatás 4 évfolyamon, 4 osztály 13 tanuló 2 fő 3 óraadó
 3. Gerendási óvoda 5925 Gerendás,
Petőfi u. 1.
Óvodai nevelés 27 gyermek 2 fő
 4. Gerendás iskola 5925 Gerendás,
Fürdő u. 14.
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály 76 tanuló 8 fő 2 óraadó
 5. Kamuti óvoda 5673 Kamut,
Petőfi u. 6.
Óvodai nevelés 22 gyermek
2 fő 
 6. Kamuti iskola 5673 Kamut,
Petőfi u. 49.
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály 69 tanuló 10 fő
 7. Nagybánhegyes óvoda 5668 Nagybánhegyes,
Erzsébet királyné u. 29.
Óvodai nevelés 27 gyermek 2 fő
 8. Nagybánhegyes iskola 5668 Nagybánhegyes,
Kossuth u. 66.
Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály 67 tanuló 8 fő 1 óraadó
 9. Végegyházi óvoda 5811 Végegyháza Széchenyi u. 9. óvodai nevelés 34 gyermek 2,5 fő
 10. Végegyházi iskola 5811 Végegyháza Széchenyi u. 34. Általános iskolai nevelés- oktatás 8 évfolyamon, 8 osztály 71 tanuló 6 fő, 1 részmunkaidős, 8 óraadó

.

Savio Domonkos kep FenntartonkSavio Domonkos Turin közelében a Riva nevû kis községben született 1842-ben. Édesanyja térdein nevelõdik vallásossá. Már 5 éves korában ministrál. Sokszor a templom ajtaját még zárva találta. De õ letérdelt a puszta földre esõben, hóban... fejét az ajtóhoz támasztva meghajlott fõvel, összekulcsolt kézzel imádkozott, amíg az ajtót kinyitották. Leírhatatlan öröm töltötte el a szívét, amikor 7 éves korában magához vehette a Szentségi Jézust. „Ez volt az én legszebb napom!” szokta mondogatni. Ezen a napon az imakönyvébe ezeket a jófeltételeket írta: „Gyakran járulok a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz, ahogyan lelkiatyám megengedi. Vasár- és ünnepnapokat megszentelem. Legjobb barátaim Jézus és Mária lesznek.

Inkább meghalok, mintsem halálosan vétkezzem!” Ezeket a jószándékokat gyakran elolvasta és jóraindítói voltak minden cselekedetében egészen haláláig.
Tizenhat kilométer utat tesz meg mindennap, hogy tanulmányait elvégezhesse a községi iskolában. Mikor egy néni azt kérdezte, nem fél-e egyedül a hosszú úton, azt felelte: „Nem vagyok egyedül, mert Õrangyalom minden lépésemben elkísér.” És nem nehéz az út a tikkasztó hõségben? Feleli: „Semmi sem nehéz, ha olyan úrnak szolgálunk, aki jól megfizet. Ez az Úr a Jóisten, aki a szeretettel nyújtott vízet is megjutalmazza!”

Tanítója ajánlatára Don Boscohoz kerül. Apja Don Boscohoz vezeti, aki kikérdezi õt addigi tanulmányiról. Mikor a próbára adott szöveget kis idõ múlva szó szerint elmondja, Don Bosco így szólt: „Úgy látszik jó posztóval van dolgom!” Erre Domonkos így felelt: „Én vagyok a posztó, Ön legyen a szabó, kérem vigyen magával és készítsen belõlem szép ruhát a Jóistennek!” Elmondja Don Bosconak azt is, hogy a latin tanulmányai befejezése után Isten segítségével a papi pályára szeretne lépni. „Ne féljen, - mondotta - hogy gyenge szervezetem nem bírja a tanulást. A Jóisten, aki eddig egészséget és kegyelmet adott a jövõben is meg fog segíteni” Amikor Don Bosco megmondta, hogy magához veszi Turinba és kedves gyermekei közé sorozza õt, hálásan megragadta Don Bosco kezét, megszorította, csókolgatta mondván: „Remélem, hogy semmi panasz nem lesz ellenem!”
Elérkezett az indulás napja. Domonkos megcsókolva anyját és testvéreit elbúcsúzott. Kis batyujával a vállán, apja kezét szorongatva megérkezett Turinba az Oratoriumba. Don Bosco szobájába lépett. Míg apja Don Boscoval beszélgetett, õ körülnézett Don Bosco szegényes szobájában. Tekintete egy lapra irányult, amelyen Szalézi Szent Ferenc szokásos szavai voltak nagy betûkkel olvashatók, ezeket Don Bosco életének vezérgondolatául választotta: „DA NIHI ANIMAS, CAETERE TOLLE!” (LELKEKET ADJ URAM, MINDEN MÁST ELVEHETSZ!) Elgondolkozva mondogatta magában: „Megértem itt nem pénzrõl van szó, hanem a lelkek üdvösségérõl! Remélem az én lelkem is tárgya lesz ennek a munkának!”

Megkezdte az intézeti életét, amely elõször csak egészen közönséges volt, minden rendkívüliség nélkül. Minden szabályt szépen megtartott, szorgalmasan tanult, kötelességeit pontosan teljesítette, tanárait, társait szerette. Társai nem csak jámborsága, tudománya, de udvarias és kellemes bánásmódja miatt is szívesen társalogtak vele.

Egyszer egy hõsies kis esemény játszódott le életében. Két társa összeveszett és a szóváltásnak az lett a vége, hogy kõpárbajban akartak elégtételt szerezni maguknak. Domonkos ki akarta békíteni õket, de nem sikerült. Velük ment a kõpárbaj színhelyére s amikor lerakták a köveket, az öt követ, és kimérték a húsz méter távolságot, õ középre lépve elõvette kis feszületét, magasra emelve így szólt: „Jézus Krisztus meghalt ártatlanul és megbocsájtott megfeszítõinek! Az elsõ követ rám dobjátok...” E nem várt hõsiességre a két fiú kibékült és megbocsájtott egymásnak. Társai nagyon szerették õt, együtt pedig nagyon szerették a Szûzanyát s maguk között megalapították a Szeplõtlen Fogantatás Társulatát.

Don Bosco egyszer névnapján meg akarta örvendeztetni a fiúkat és így szólt:„Mindenki írja fel kívánságát egy papírszeletre!” Elképzelhtõ, milyen nevetséges és kicsinyes kívénságokkal álltak elõ. Domonkos csak e pár szót írta: „Óhajtom, mentse meg lelkem, neveljen szentté!” Domonkos annyit jelent: az Úré. „Még a nevem is azt jelenti, az Úré vagyok!” - mondogatta néha.

Don Bosco komolyan vette kérését, magához hívatta és így szólt: „Figyelj csak! Légy vidám, teljesítsd híven kötelességeidet a tanulásban és a jámborságban, tégy jót másokkal! Így az életszentség útján fogsz járni!” Domonkos minden követelménynek megfelelt.

Azonban Isten iránti szeretete, a lelkekért lángoló buzgalma korán felõrölték testi egészségét. Az orvos tanácsára haza kellett mennie. Szomorúan vált meg Don Boscotól, - akivel három évig volt együtt- és társaitól: „Viszontlátásra a Mennyországban!” Csak pár napig szenvedett otthon. „Ó mily csodaszépeket látok!” - szavakkal mosolyogva lehelte ki szép lelkét 15 éves korában.

Beiskolázási tudnivalók:

Nincs körzethatárunk, a katolikus iskolába azon családok gyermekeit várjuk, akik egyetértenek iskolánk oktatási és nevelési elveivel.
Leendő első osztályunkat Braunné Fodor Zsuzsanna és Fischerné Bene Krisztina tanító nénik fogják tanítani, nagyfelmenő rendszerben, vagyis négy évig, ami biztosítja az egységes oktatási és nevelési elvek alkalmazását, biztonságot teremtve gyereknek és szülőnek. FONTOS!

Suliváró Játszóház foglalkozások:

• 2020. január 25. Suliváró
• 2020. március 14. Suliváró
2020. április 04. Suliváró ELMARAD!

Mindhárom alkalommal 9.00 és 10.30 óra között játékos foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.

Nyílt napok:

• 2019. november 23-án, szombaton
• 2020. február 22-én, szombaton

Mindkét alkalommal 8.00 és 9.00 óra között igazgatói tájékoztatáson, beszélgetésen vehetnek részt a kedves szülők (a gyermekekkel közben a tanító nénik játszanak). 9.00 és 11.00 óra között lehetőségük van órákat látogatni, bármely osztályban, bármely pedagógusnál.

Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő családokat!

Felvételi elbeszélgetést tartunk: a játszóházi foglalkozások alatt és után.
Iskolánk iránt érdeklődhet személyesen (Békéscsaba, Szarvasi út 31., 8.00 és 16.00 óra között), telefonon (66/323 524, 20/220 92 23), a honlapon (www.saviokatolikusiskola.hu), e-mailben (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), a nyílt napon és a játszóházi foglalkozásokon.


Erősségeink:

Családias légkör: összetartó közösség, a gyermek biztonságban érzi magát, hatékonyabb és könnyebb a kapcsolattartás, az egymásra figyelés, így eredményesebb lesz a személyiségfejlődés is.
Színvonalas oktatás: a kor elvárásainak megfelelő tudás átadása, a korszerű oktatási módszerek alkalmazása, megőrizve hagyományos értékeinket is, a gyermekek korához és egyéni képességeikhez igazítva a „Mit?, Mikor? és Hogyan?”  tanítsunk.
Keresztény értékrend szerinti nevelés: Isten, család, haza, munka szeretete, becsületes, tisztességes, sikeres, elégedett, boldog felnőtté válás segítése.
Szép környezet: a XXI. századnak megfelelő, kulturált, szép, felszerelt osztálytermek, kiszolgálóhelyiségek, minden igényt kielégítő tornaterem, gyönyörű, tágas, játszótérrel és sportpályával rendelkező udvar, kívül-belül felújított épület, új csoportszobák.
Akkreditált Tehetségpont vagyunk: különös figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, ennek eredményeként tanulóink sikeresen vesznek részt különböző tanulmányi, művészeti és sport versenyeken. Kiváló továbbtanulási mutatóink vannak.
Ökoiskola címet viseljük: környezettudatos nevelés megvalósítása, változatos programok révén.
Korszerű, innovatív iskola: minden osztályban van interaktív táblánk, a szaktantermeink, szertáraink, sporteszközeink segítik az oktató munka hatékonyságát. Új módszerekkel és eszközökkel gazdagodtunk (sakkpalota bevezetése, LEGO eszközökkel támogatott szövegértés fejlesztése) továbbképzéseken vettünk és veszünk részt.
Egyházi fenntartás: a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint fenntartó finanszírozási stratégiájával biztosítja az iskola zökkenőmentes működését, gondoskodik fejlesztéséről a jó körülmények megteremtéséről.


Mit tudunk nyújtani a nyolc év alatt?

Zeneiskolai képzés az iskolánkban: nem kell a gyermekeket elvinni a zeneiskolába, hanem a tanár jön hozzájuk a zeneiskolából. Párhuzamosan kézműves foglalkozások vannak, szintén az iskolában.
Néptánc oktatás heti 1 órában, testnevelés óra helyett, alsó tagozaton.
Nyelvoktatás (angol és német) már 2. osztálytól, felső tagozaton akár heti 5 órában, elvezetve a diákokat a sikeres nyelvvizsgához.
Középiskolai felvételi előkészítő magyar és matematika tantárgyakból. Diákjaink jól vizsgáznak a felvételiken és a középiskolákban könnyen boldogulnak, alapos a tudásuk, megállják helyüket.
Sportolási lehetőségek: kézilabda, úszás, foci, vívás, tájfutás.
Gazdag szakkörkínálat, tehetséggondozás: szinte minden tantárgyból (matematika, fizika, angol, informatika, magyar nyelv és irodalom), művészetekből (külön alsós és felsős rajz, énekkar, ügyes kezek, drámapedagógia, társastánc), gépírás, keresztrejtvényfejtő.
Változatos szabadidő foglakozások: van színház-, bábszínház- és hangversenybérletünk, sokat és sok helyre kirándulunk, táborozunk télen és nyáron, megtartjuk ünnepeinket (egyháziakat és világiakat), családi- és gyermeknapokat, bálokat, koncerteket, előadásokat szervezünk.
Sikeres pályázataink révén igen gazdag programokat tudunk megvalósítani (pl. minden osztály ingyen megy osztálykirándulásra).
Jól felkészült, stabil, lelkiismeretes, innovatív nevelőtestület, akik következetes, szigorú, korlátokat és szabályokat is megfogalmazó, de szeretetteljes, odafigyelő, empatikus, segítőkész hivatástudattal oktatják és nevelik a rájuk bízott gyermekeket, szüleik legdrágább kincsét.


ISKOLABUSZ

Saját busszal és sofőrrel szállítjuk a gyermekeket reggel iskolába, délután haza a város minden részéből, Jaminától a Lencsési lakótelepig. A busz segítség egyéb rendezvényekre való eljutásra is.

 

LOGO Tehetsegpont ISKOLANKA Magyar Géniusz hálózat csomópontjai a Tehetségpontok. Tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken.
Az alapfeladat a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

Iskolánk 2013. november 22. óta tagja ennek a hálózatnak. Tehetségpontunk hatóköre intézményi szintű. Így Békéscsabán kívül még öt településen tudjuk végezni a tehetségsegítő munkát. Kapcsolatban állunk a Szeged-Csanádi Egyházmegye valamennyi óvodájával és általános iskolájával, a Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, a Napsugár Bábszínházzal, a Meseházzal, a helyi pedagógiai szakszolgálatok tehetségfejlesztési szakértőivel, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi szervezetével, a Vöröskereszttel és Karitásszal, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel.

Intézményünk Pedagógiai programjával összhangban tervezzük és valósítjuk meg a Savio Tehetségpont programjait, például az egyházi év jeles napjai, időszakjai köré épülő témanapok (adventi gyertyagyújtások, betlehemezés/pásztorjáték, nagyböjt, passiójáték, pünkösd), hitéleti programok, az év jeles napjai köré épülő hagyományőrző projektek, témanapok, kórus szervezése, fellépések az intézményi és települési rendezvényeken, részvétel az országos, regionális és egyházmegyei levelezős versenyeken több tantárgyból, házi pályázatok, versenyek (versírás, vers-és prózamondás, helyesírás, rajz, kézműves), múzeumi foglalkozások, színház- és bábszínház látogatás, művészeti csoportok, szakkörök, kézműves portékák készítése a jótékonysági vásárokra, kiállítás rendezése az elkészült munkákból, matematika, fizika és kémia, sakk szakkör, angol, helyesírás és gépírás szakkör, sportfoglalkozások, néptánc órák, bábjáték, színjáték osztály és iskola szinten. Tehetség tanácsadást a pedagógiai szakszolgálat tehetségfejlesztési szakértőjével egyeztetve nyújtunk az érintett gyermekek és családjuk részére.

 

Kedves Diákok!

Ebben a tanévben a diákönkormányzat tagjai engem választottak meg a DÖK elnökének. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam!

Krajcsó Emese vagyok, 8. osztályos tanuló. Vezetésemmel a diákönkormányzat idén is minden nap azért dolgozik, hogy az iskolai diákélet minél színesebb legyen.

Az évet számtalan kreatív program kíséri. Az elsősök Csibeavatóján a játékos feladatoké a  főszerep. A DÖK szervezésében iskolánkban kétszer is van papírgyűjtés, ősszel és tavasszal. A sok segítőkész kéznek köszönhetően a papírok hamar a helyükre kerülnek. Az egyik legkedvesebb időszak mindenki számara a karácsony. Ezt egy üzenőfallal és egy jókívánság dobozzal szoktuk szebbé tenni. A Karácsonyi koncerten mindenki megmutathatja, hogy miben tehetséges. A mindenkori második osztály ilyenkor előadja a már hagyománynak számító Betlehemes játékot. A telet farsanggal szoktuk búcsúztatni, ahol a jelmezbe öltözött gyerekeket  a zsűri oklevéllel díjazza. 

Sok más programot is szervezünk mi, DÖKösök, ilyen pl: a Fészekhagyó, a bolond ballagás, a Liba diszkó.

Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)
A tanítási napok száma: 180 nap
Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap
A tanítási év első féléve 2020. január 24-ig tart

Az őszi szünet 2019. október 28-tól 2019. október 31-ig tart. A szünetet megelőző utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő).

A téli szünet 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig tart. A szünetet megelőző utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő).

A tavaszi szünet 2020. április 9-től 2020. április 14-ig tart. A szünetet megelőző utolsó tanítási nap 2020. április 3. (péntek).
A szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).

Tanítás nélküli munkanapok:

2019. október 25. – Pályaorientációs nap, tanítás nélküli nap, a gyerekeknek kell jönni iskolába
2019. december 9. – Don Bosco Nap, nincs tanítás, a gyermekeknek nem kell iskolába jönni
2020. február 7. – Nevelőtestületi értekezlet, a gyerekeknek nem kell jönni iskolába
2020. április 6. – Dolgozói lelkigyakorlat, a gyerekeknek nem kell jönni iskolába
2020.június 5. – Tanulmányi kirándulások napja
2020. június 12. – DÖK/gyereknap

Szombati tanítások:

2019. szeptember 28. – Családi nap. 2019. december 7-én, szombaton kapjuk meg ezt a napot
2019. november 23. – Nyílt tanítási nap. 2020. április 7-én, kedden kapjuk meg ezt a napot
2019. december 14. – Karácsonyi koncert, délután kell iskolába jönni
2020. február 22. – Nyílt tanítási nap. 2020. április 8-án kapjuk meg ezt a napot

Intézményünk székhelyén és valamennyi telephelyén, iskoláinkban és óvodáinkban megemlékezünk nemzeti és egyházi ünnepeinkről, az emléknapokról, melyek időpontjait a Munkaterv Programok, események havi bontásban melléklete tartalmazza.

 

Az intézmény székhelye:

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 31.

Telefon/fax: 66/323-524
Titkárság: 20/220-9223
Gazdasági iroda:    20/612-1564
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Az intézmény telephelyei:

1. Általános iskola
5675 Telekgerendás, Ady Endre u. 10.
Tel.: 20/775-29-57
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Óvoda
5925 Gerendás, Petőfi u. 1.
Tel./fax: 66/249-347
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Általános iskola
5925 Gerendás, Fürdő u. 14.
Tel.: 66/249-457, 20/228-98-31
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Óvoda
5673 Kamut, Petőfi u. 6.
Tel.: 66/428-200
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

5. Általános iskola
5673 Kamut, Petőfi u. 49.
Tel.: 20/776-95-32
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

6. Óvoda
5668 Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 29.
Tel.: 20/261-96-57
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

7. Általános iskola
5668 Nagybánhegyes, Kossuth u. 66.
Tel.: 20/262-45-41
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

8. Óvoda
5811 Végegyháza, Széchenyi u. 9.
Tel.: 20/262-85-43
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

9. Általános iskola
5811 Végegyháza, Széchenyi u. 34.
5811 Végegyháza, Széchenyi u. 11.
Tel.: 20/263-18-93, 20/261-82-49
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.